Antonio Ortiz-Mena on Mexico's Impact on U.S. Economy

ASG’s Antonio Ortiz-Mena spoke with CNN en Espangol's Gabriela Frías about Mexico’s impact on the U.S. economy.